Chia sẻ dữ liệu có điều kiện, phương thức hiệu quả góp phần phát triển kinh tế số

04/03/2020 09:00 497

Hạ tầng dịch vụ cùng với hệ thống chính sách chuyển đổi số tài nguyên số được xác định là trụ cột góp phần phát triển kinh tế số