Cục bướu của ông già và lũ quỷ

04/11/2022 14:37 554

Nếu ông già có cục bướu trên mí mắt nhờ thông minh đã bỏ được cục bướu xấu xí và còn lừa được lũ quỷ rất nhiều châu báu thì ông già có cục bướu trên má vì...