Phát triển các tổ chức trung gian để thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

08/07/2021 08:05 732

Phát triển các tổ chức trung gian để thúc đẩy thương mại hóa công nghệ.

Có tới 95% công nghệ được giao dịch-chuyển giao trực tiếp giữa bên cung và bên cầu công nghệ, và chỉ có 5% được thực hiện qua các sàn công nghệ/các tổ chức trung gian hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Nguồn: vov.vn - https://vov1.vov.gov.vn/ket-noi-cong-nghe/phat-trien-cac-to-chuc-trung-gian-de-thuc-day-thuong-mai-hoa-cong-nghe-03072021-c22-73172.aspx