Sử dụng quan lại triều Nguyễn

21/05/2020 09:23 109

Triều Nguyễn cũng đã kế thừa những quy định về tuyển dụng và sử dụng quan, lại của các triều đại trước, đồng thời có những cải cách mới