Bác nông dân thông minh trong truyện "Điều chưa từng có"

12/11/2020 13:53 925

Có lão địa chủ nọ rất hống hách và coi thường các bác nông dân trong vùng. Một hôm, lão mở tiệc tùng thiết đãi bạn bè.