Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

05/02/2020 11:02 385

Gia đình và nhà trường và ngay cả các cơ quan quản lý chưa có nhận thức đúng và đầy đủ về xâm hại trẻ em trên môi trường mạng nên thiếu sự đồng bộ.