Chống Covid-19 như chống giặc, không có chỗ cho lơ là, vô trách nhiệm

13/03/2020 09:46 27

Việt Nam đang trong “giai đoạn hai” của cuộc chiến chống Covid-19. Để nhanh chiến thắng cả cuộc chiến, tất cả phải cùng hành động