Chúa Tiên Nguyễn Hoàng - Người mở cõi Đàng Trong

03/07/2020 08:42 666

Bước qua những thăng trầm, những rối ren trong bối cảnh cuộc phân tranh quyền lực, cướp ngôi vua

http://vov2.vov.vn/dat-nuoc-ngan-nam/chua-tien-nguyen-hoang-nguoi-mo-coi-dang-trong-c52-30675.aspx - Nguồn vov.vn