Đắk Lắk đưa công an chính quy về cơ sở, giảm phạm pháp hình sự

24/03/2020 09:15 810

Thực hiện đề án của bộ công an về đổi mới sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lưc, hiệu quả theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện