ĐBSCL: thiếu mắt xích liên kết trong sản xuất nông nghiệp

20/07/2021 08:15 405

ĐBSCL: thiếu mắt xích liên kết trong sản xuất nông nghiệp.