Đột phá thể chế để kiến tạo, phát triển và trọng trách của Quốc hội khóa 15

22/07/2021 08:04 421

Đột phá thể chế để kiến tạo, phát triển và trọng trách của Quốc hội khóa 15.

Đột phá về thể chế để kiến tạo phát triển là một trong ba đột phá chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13. Yêu cầu đó đặt ra trọng trách như thế nào đối với Quốc hội trong một nhiệm kỳ mới trong vai trò là cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp.

Nguồn: vov.vn - https://vov1.vov.gov.vn/quoc-hoi-voi-cu-tri/dot-pha-the-che-de-kien-tao-phat-trien-va-trong-trach-cua-quoc-hoi-khoa-15-0707-c15-73266.aspx