Khi trong nhà có một người nghiện cờ bạc

24/11/2020 09:18 52

Anh trai tôi đã ba mươi tuổi nhưng không tu trí làm ăn lại nghiện cờ bạc. Tôi phải làm sao để khuyên nhủ anh mình đây?