Thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban hứa hẹn điều gì cho nền hòa bình Afganistan?

04/03/2020 09:58 294

Thỏa thuận hòa bình mà Mỹ và Taliban vừa ký kết có ý nghĩa quan trọng với tiến trình tìm kiếm hòa bình cho Afganistan