Triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 còn vướng mắc

13/05/2020 09:42 999

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống cho người dân, người lao động, góp phần ổn định xã hội