Bạo hành gia đình

25/03/2021 08:09 305

chứng kiến người chồng nhà hàng xóm thường xuyên bạo hành vợ con, tôi nên khuyên can như nào để không mang tiếng lo chuyện thiên hạ.