Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị cắt giao dịch ký quỹ

15/10/2019 02:01 46

Trái phiếu Chính phủ hạ nhiệt. Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị cắt giao dịch ký quỹ.