Hạ tầng số, công nghệ số - Nền tảng thiết yếu xây dựng đô thị thông minh

05/11/2020 08:24 291

Hạ tầng số, công nghệ số - Nền tảng thiết yếu cho xây dựng đô thị thông minh .Công tác điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia