Lý Trần Quán - bậc thần trung liệt

29/09/2020 08:37 995

Lý Trần Quán đỗ Tiến sĩ năm Bính Tuất (1766), niên hiệu Cảnh Hưng thứ 27 đời vua Lê Hiển Tông, lúc đó ông 31 tuổi.

Lý Trần Quán đỗ Tiến sĩ năm Bính Tuất (1766), niên hiệu Cảnh Hưng thứ 27 đời vua Lê Hiển Tông, lúc đó ông 31 tuổi. Sau khi đỗ tiến sĩ, Lý Trần Quán từng giữ các chức quan từ Thiêm sai Lại phiên, Hiến sát sứ Hải Dương, Đốc đồng Cao Bằng, Hiệp trấn Sơn Tây, Đông các Đại học sĩ, Quốc tử giám Tư nghiệp, Thiêm sai tri Binh phiên…Ông được ghi nhận là cột trụ của triều đình, bậc thần trung liệt.

Nguồn: theo vov.vn - http://vov2.vov.vn/dat-nuoc-ngan-nam/ly-tran-quan-bac-than-trung-liet-c52-34934.aspx