Mặt trận Quảng Đà: chớp thời cơ nhanh chóng để hình thành mặt trận

21/07/2020 09:53 780

Mặt trận Quảng Đà- là một trong những chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy của quân và dân ta trong Ðại thắng mùa Xuân năm 1975

Mặt trận Quảng Đà- là một trong những chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy của quân và dân ta trong Ðại thắng mùa Xuân năm 1975. Thắng lợi của chiến dịch có ý nghĩa chiến lược, cùng với thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên đã làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, tạo ra những điều kiện cơ bản, góp phần giải phóng Sài Gòn và giải phóng hoàn toàn miền Nam một cách nhanh chóng

Nguồn: vov.vn - http://vov2.vov.vn/dat-nuoc-ngan-nam/mat-tran-quang-da-chop-thoi-co-nhanh-chong-de-hinh-thanh-mat-tran-c52-29401.aspx