Mục tiêu “xanh hóa” các công trình xây dựng còn lắm gian nan

16/11/2023 08:15 562

Mục tiêu “xanh hóa” các công trình xây dựng còn lắm gian nan.