Nỗ lực hoàn thành Đường dây 500kV mạch 3 - Công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng XIII

31/12/2020 08:44 282

Nỗ lực hoàn thành Đường dây 500kV mạch 3 - Công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng XIII.