Phản biện – đừng phản diện

06/11/2019 15:38 410

Trong công cuộc phát triển hiện nay Đảng và nhà nước ta đang rất cần những ý kiến đóng góp phản biện xã hội góp phần bổ sung hoàn thiện đường lối, chính sách.