Công tác cán bộ còn thiếu công khai, minh bạch

08/11/2019 11:37 506

Công tác tuyển dụng đánh giá còn nhiều hạn chế ,vướng mắc chưa đảm bảo công khai minh bạch, còn nể nang ,né tránh cần sớm khắc phục.