Hạnh phúc là gì?

15/10/2019 03:18 297

Rất nhiều người dùng cả một đời phiêu bạt, một đời lao lực, một đời chờ đợi, một đời ngóng trông để theo đuổi hạnh phúc. Mà không hề nhận ra hạnh phúc vốn đã ở ngay bên cạnh mình.