Nếp nhà và những giá trị không bao giờ cũ

13/08/2020 08:11 442

Trong 20 năm qua, xã hội Việt Nam đang trải qua sự biến đổi sâu sắc.

Trong 20 năm qua, xã hội Việt Nam đang trải qua sự biến đổi sâu sắc. Kể từ khi nước ta mở cửa hội nhập với thế giới, nền kinh tế thị trường phát triển, tạo ra nhiều của cải vật chất, đời sống văn hóa, tinh thần cũng có nhiều thay đổi. Dẫu vậy thì những giá trị truyền thống căn cơ, cốt lõi, làm nên bản sắc văn hóa người Việt vẫn vẹn nguyên. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 4.0, vai trò của gia đình càng trở nên quan trọng, trở thành thước đo sự ổn định và phát triển của xã hội, đồng thời là nơi lưu giữ và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp tạo nên bản sắc văn hóa của một quốc gia...

Nguồn: vov.vn - http://vov2.vov.vn/gia-dinh-viet/nep-nha-va-nhung-gia-tri-khong-bao-gio-cu-c133-34580.aspx