Ngành giáo dục phòng, chống dịch Corona như thế nào?

04/02/2020 14:37 42

Bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn số 266 báo cáo về tình hình chỉ đạo phòng chống dịch của ngành giáo dục và đề nghị thủ tướng chỉ đạo.