Thân Nhân Trung và câu nói bất hủ: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia "

20/11/2020 11:29 54

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn…”.

 Câu nói này ngay sau khi xuất hiện năm 1484 trên tấm văn bia đầu tiên đề danh Tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám đến nay vẫn được coi như một “định nghĩa” chuẩn mực nhất về kẻ sĩ, trí thức Việt Nam. Người viết nên câu văn bia bất hủ ấy chính là Hàn lâm viện thừa chỉ, Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung...

Nguồn: theo vov.vn - https://vov2.vov.vn/than-nhan-trung-va-cau-noi-bat-hu-hien-tai-la-nguyen-khi-quoc-gia-34147.vov