Góp sức bảo tồn và phát huy các di sản thế giới của Việt Nam

25/12/2019 09:00 180

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thế giới của Việt Nam cần có sự góp sức của nhiều bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng nơi có di sản.