Làng Văn hóa Wootdali, Pyeongtaek

31/03/2020 09:33 310

Làng văn hóa Wootdali đóng vai trò như là "con đường nối giữ thể loại âm nhạc của vùng cao (gọi là woot-da-li) và vùng thấp (gọi là araet dali)