Thân Nhân Trung và câu nói bất hủ: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia "

27/05/2020 09:56 211

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn…”