Các doanh nghiệp vận tải hoạt động cầm chừng hoặc chấp nhận bù lỗ khi giá xăng tăng

22/02/2022 10:36 233

Các doanh nghiệp vận tải hoạt động cầm chừng hoặc chấp nhận bù lỗ khi giá xăng tăng.