Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải cùng các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành hướng dẫn đánh giá rủi ro an ninh hàng không quốc gia.

25/08/2020 14:51 983

Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải cùng các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành hướng dẫn đánh giá rủi ro an ninh hàng không quốc gia.