Đề án thu phí vào nội đô Hà Nội từ năm 2024 cần nghiên cứu tính khả thi

28/10/2022 10:58 273

Đề án thu phí vào nội đô Hà Nội từ năm 2024 cần nghiên cứu tính khả thi.