Nhiều doanh nghiệp vận tải chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khi thời hạn cuối cùng đến gần

12/04/2021 10:29 187

Nhiều doanh nghiệp vận tải chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khi thời hạn cuối cùng đến gần.